Polecamy

14.04.2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Rozsądny konsument i etyczny pracownik sektora finansowego" 
- 18 maja 2017 r.

Konferencja organizowana jest przez Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy ze Studencką Kliniką Finansów.

Organizatorzy żywią nadzieję, że owo spotkanie umożliwi wymianę poglądów pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką usług finansowych i ochrony konsumentów funkcjonujących na tych rynkach.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie: www.skf.uni.lodz.pl/konferencja 

 

14.04.2017

Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi

Etyczny kontekst działania nabiera coraz większego znaczenia w teorii i praktyce finansów. W publikacji podjęto więc próbę przedstawienia niezwykle ważnych aspektów etycznego wymiaru funkcjonowania różnych podmiotów życia gospodarczego, będących w relacjach z gospodarstwami domowymi. Impulsem do przygotowania książki była też analiza literatury przedmiotu, w której wykazano, że o ile powstaje coraz więcej pojedynczych artykułów na temat etyki w finansach, o tyle stosunkowo nieliczne publikacje są w całości poświęcone tej problematyce. W rozdziałach niniejszej monografii, opisujących przestrzeń etyczną powiązaną z procesami finansowymi, przyjęto perspektywę poznawczą, wyprowadzoną z teorii etyki biznesu, relacji świadczeniodawca usługi finansowej – świadczeniobiorca (osoba indywidualna).

Książka jest adresowana do szerokiego grona Czytelników, m.in. do studentów uczelni ekonomicznych, praktyków, osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat etyki procesów finansowych, a także do członków gospodarstw domowych, którzy mając świadomość etycznych problemów w relacjach z instytucjami, będą mogli lepiej zarządzać finansami osobistymi.

Publikacja dostępna jest pod poniższym linkiem:
Etyka w relacjach instytucji finansowych z gosdpodarstwami domowymi 

 

02.09.2016

Konferencja Katedr Finansowych "Granice finansów XXI wieku"
- 21-23 września 2016 r.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Finansów Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja umożliwi przedstawicielom środowiska akademickiego w Polsce, zajmującym się naukami o finansach, a także dyscyplinami pokrewnymi, wymianę poglądów, wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju finansów, upowszechnienie wyników badań prowadzonych przez poszczególne ośrodki naukowe.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie: kkf2016.uni.lodz.pl 

 

04.12.2015

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych" - 19 maja 2016 r.

Konferencja organizowana jest przez Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Studencką Kliniką Finansów oraz Korporacją Studenckich Kół Naukowych Uczelni Ekonomicznych CESSA

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie: www.skf.uni.lodz.pl/konferencja 

 

01.12.2015

Biała Księga kredytów we frankach w Polsce - historia i analizy

Książka ta jest pracą zbiorową pod redakcją Tomasza Sadlika zawierającą zbiór artykułów na temat kredytów we frankach. Autorami są prawnicy, pracownicy naukowi, publicyści oraz urzędnicy.