Publikacje

 

Nr 3/2021 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Sylwia Cieślik – Variable Interest Entity Structure as a Form of Investment Undertaken by Chinese Companies on Foreign Stock Exchanges

2. Michał Comporek – Rzeczowe zarządzanie zyskiem jako instrument kształtowania dużych strat w przedsiębiorstwach przemysłowych

3. Wiktor Gnych-Pietrzak – Prawo konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego – zarys problemu

4. Małgorzata Jabłońska, Joanna Stawska, Radosław Dziuba, Mahmut Tekce, Marta Krasoń – Public Aid and Entrepreneurship during the Covid-19 Pandemic in the European Union Countries

5. Alicja Juras – Is Gold as an Alternative Investment a Good Solution during Pandemic?

6. Katarzyna Nowak – Niepewność interpretacyjna zapisów ochrony ubezpieczeniowej konsumentów ubezpieczeń na życie oferowanych do kredytów mieszkaniowych na przykładzie wybranych ofert

7. Anna Pluskota – Makroekonomiczne determinanty ryzyka kredytowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kursów walut obcych

8. Eleonora Ratowska-Dziobiak – Rola edukacji ekonomicznej w kształtowaniu stabilności systemu finansowego

9. Grażyna Szustak, Łukasz Szewczyk – Wiarygodność informacyjna banku – perspektywa seniora korzystającego z usług na rynku bankowym

10. Adam Szymacha, Kamil Rogalski – Komentarz na kanwie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego I FPS 1/21 – sądowa kontrola instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego a prawo do sądu

11. Dodatek kwartalny

 

Nr 2/2021 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Teresa H. Bednarczyk, Anna Szymańska – Rola ubezpieczeń w koncepcjach zarządzania ryzykiem współczesnych przedsiębiorstw

2. Monika Bolek, Agata Gniadkowska-Szymańska – The Condition Of Companies And Their Growth Based On The Example Of Companies Included In WIG And DAX Indices

3. Ivanna Chaikovska – Bufory kapitałowe jako determinanty bezpieczeństwa sektora bankowego: analiza empiryczna spełnienia wymogu połączonego bufora

4. Marcin Jamroży, Aleksander Łożykowski – Doświadczenia polskie w minimalnym opodatkowaniu: podatek od przychodów z budynków

5. Rafał Jóźwicki, Paweł Trippner, Karolina Kłos – Algorithmic Trading And Efficiency Of The Stock Market In Poland

6. Zofia Pasterny – Fintech – A Step Ahead Or A Force Of Creative Destruction In Finance

7. Blandyna Puszer, Joanna Cichorska – Evaluation Of The Level Of Financial Inclusion Among Businesses From The Next 11 Group Of Countries

8. Dariusz Sobolewski – Tender Bonds: Determinants, Procedures And Implications For Credit Guarantee Funds

9. Kinga Stęplewska – Znaczenie bancassurance w procesie zarządzania sprzedażą produktów ubezpieczeniowych (analiza danych statystycznych za lata 2012–2018)

10. Magdalena Ślebocka – The Social Aspect Of Revitalization – The Lodz City Case Study

11. Dodatek kwartalny

 

Nr 1/2021 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Agata Maria Górniak – Empirical Verification of the Occurrence of Lucas Paradox In The Region Of Central – Eastern Europe

2. Agata Graczyk – Rola unii bankowej w procesie integracji europejskiej

3. Dagmara Hajdys, Stanisław Wieteska – Ubezpieczenie jako forma transferu ryzyka jednostek samorządu terytorialnego

4. Marianna Kichurchak – Structural Changes in the Market of Bank Deposits of Households in Ukraine

5. Andrzej Kuciński – Utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie jako warunek kontynuacji jego działalności na przykładzie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

6. Magdalena Lubaś – Kryteria decyzyjne konsumenta na rynku ubezpieczeń majątkowych

7. Marek Szymański, Grzegorz Wojtalik – Wyniki sportowe a dochodowość akcji spółek-sponsorów na przykładzie piłki siatkowej

8. Krzysztof Waliszewski, H. Oliver Welch – From the Roots to the Present of Personal Financial Planning – Achievements on the 50th Anniversary of the Movement

9. Anna Warchlewska, Alfred Janc, Rafał Iwański – Personal Finances in the Era of Modern Technological Solutions

10. Piotr Wybieralski – Poręczenie funduszu regionalnego jako prawne zabezpieczenie do ustanowionego limitu skarbowego na rynku pozagiełdowym

11. Dodatek kwartalny

 

Nr 4/2020 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Damian Abramczyk – Metody oceny efektywności działań przedsiębiorstwa na rzecz konsumenta na przykładzie przedsiębiorstw innowacyjnych

2. Monika Bolek, Anna Pluskota, Rafał Wolski – Liquidity – Profitability Trade-Off on the Example of Companies Listed on Main and Alternative New Connect Markets on Warsaw Stock Exchange

3. Maria Czech – Ochrona konsumentów na rynku kapitałowym w Polsce

4. Alladyn Elmgasbi – Wpływ raportowania danych niefinansowych na zmniejszenie luki wartości

5. Tomasz Florczak, Marta Paduszyńska – Deposit Guarantee Systems in Russia and the USA

6. Piotr Gałązka – Dyrektywa o kredycie konsumenckim - uwagi de lege ferenda

7. Katarzyna Nowak – Zakres ochrony konsumenta w ubezpieczeniu od utraty źródła dochodu oferowanym przez wybrane banki

8. Paweł Socha, Paulina Szynkaruk – Ocena zmian dochodów oraz wydatków polskich gospodarstw domowych w latach 2008–2018

9. Marek Trembiński, Joanna Stawska – The Effectiveness of the Transaction Systems on the Dax Index

10. Artur Zimny – The Impact of Financial Leverage on a Company’s Market Valuation

11. Dodatek kwartalny

 

Nr 3/2020 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Monika Bolek, Bartosz Czulak – Growth of Companies and Growth Potential on the Example of Business Services for Firms Sector on NewConnect Market

2. Krzysztof Borowski, Michał Matusewicz – Calculating Hurst Exponent with the Use of the Siroky Method in Developed and Emerging Markets

3. Mateusz Dadej – Short Position Disclosures and Underlying Stock Performance: Evidence from Polish Stock Market

4. Iwona Laskowska – Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w budowaniu „srebrnej gospodarki” w Polsce

5. Czesław Bartłomiej Martysz – Polski rynek obligacji nieskarbowych – nowe zasady rejestracji obligacji oraz analiza rejestru zobowiązań emitentów

6. Marta Paduszyńska – The Essence and Significance of Financial Instruments for Enterprises in Poland in 2010-2018

7. Magdalena Paleczna – Refinansowanie kredytu udzielonego konsumentowi przez różne podmioty powiązane kapitałowo bądź osobowo jako praktyka narusza-jąca zbiorowe interesy konsumentów

8. Marika Świeszczak – How Are Banks Doing on Sustainable Finance?

9. Krzysztof Waliszewski, Marta Zięba-Szklarska – Robo-advisors as Automated Personal Financial Planners – SWOT Analysis

10. Bartosz Wyżykowski – Uiszczanie opłat sądowych za pośrednictwem dostawców usług płatniczych

11. Dodatek kwartalny

 

Nr 2/2020 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Krzysztof Borowski – Sensitivity of the Art Market to Price Volatility

3. Tomasz Florczak – The Growing Importance of the Financial Sector in the Founding Countries of the European Union

4. Sophia Lobozynska, Iryna Skomorovych, Ulyana Vladychyn – State Policy of Consumer Protection in the Digital Financial Services Market in Ukraine

5. Aleksandra Nadolska – Skuteczność prawna ochrony tzw. „frankowiczów” w kontekście terminów przedawnienia

6. Małgorzata Politowska-Iwaszko – Leasing jako źródło finansowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2013 –2019

7. Jan Krzysztof Solarz, Krzysztof Waliszewski – Pandemia czy wojna pokoleń?

8. Anna Szymańska – Udział kosztów działalności ubezpieczeniowej w składce zakładów działu II w Polsce

9. Jarosław Szymański – Wpływ formuły in-house na efektywność zamówień udzielanych przez administrację samorządową

10. Michał Włodarczyk – Klastry finansowe i aglomeracje FinTech – czynniki lokalizacyjne

11. Daniel Zarzycki, Maciej Malaczewski – Health Capital and its Relationship to Economic Growth

12. Dodatek kwartalny

 

Nr 1/2020 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Przemysław Buzałek, Iwona Dorota Czechowska – Effect of Capital Conversion in the Form of a Reverse Mortgage on Benefits for Senior Citizens in Major Cities of Poland

3. Łukasz Gadomski, Maciej Malaczewski – Zastosowanie dynamicznych modeli panelowych w analizie determinant przestępczości w Polsce w latach 2005 –2016

4. Dagmara Hajdys – Green Bonds as a Source of Financing Pro-environmental Actions in Poland

5. Magdalena Lubaś – Ochrona danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania rozporządzenia RODO: analiza przypadku banków spółdzielczych

6. Andrzej R. Stopczyński – Does Bank Resolution Rule out the Use of Public Funds? The Case of the Podkarpacki Bank Spółdzielczy

7. Krzysztof Waliszewski – Determinanty recesji na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce

8. Anna Warchlewska – Wokół istoty wykluczenia finansowego. Ujęcie przeglądowe

9. Dodatek kwartalny

 

 

Nr 4/2019 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Daria Cieślak – Kredyt studencki jako źródło finansowania edukacji wyższej

3.Sara Franciszkowska, Anna Węgrzyn – Zjawisko szarej strefy w Polsce – przyczyny, skutki i metody ograniczania

4. Oliwia Gawron – Otoczenie regulacyjne sektora FinTech na przykładzie dyrektywy PSD2 i wybranych ustaw krajowych

5. Klaudia Musialik – Specyfika i konkurencyjność banków spółdzielczych w Polsce

6. Katarzyna Nowak – Ubezpieczenie nieruchomości z cesją praw jako zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego w kontekście interesu konsumenta

7. Maria Supera-Markowska – Usługi finansowe a technologia blockchain – aktualne problemy oraz wyzwania podatkowe

8. Dodatek kwartalny

 

 

 

Nr 3/2019 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Aleksandra Iczetkin, Agata Hernik – Manipulacje i oszustwa na rynku kapitałowym

3. Kacper Kowalczyk – Finansowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce – studium przypadku Gminy Miejskiej Skierniewice

4. Magdalena Lubaś – Rola i znaczenie podatków jako jednego ze źródeł dochodów budżetu państwa

5. Katarzyna Przytuła – Ochrona konsumentów na polskim rynku bankowym według regulacji Unii Europejskiej

6. Ewelina Trzeciak – Wycena i ewidencja leasingu operacyjnego i finansowego w księgach rachunkowych leasingobiorcy oraz ich wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa

7. Dodatek kwartalny

 

 

 

Nr 2/2019 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Damian Abramczyk – Unikanie i uchylanie się od opodatkowania jako sposoby zarządzania podatkami konsumenta – o zagrożeniach i przeciwdziałaniu

3. Dominika Janas – Przedawnienia zobowiązań podatkowych

4. Karolina Krzak – Europejski system nadzoru finansowego jako instytucja zapewniająca ochronę konsumentów

5. Izabela Kudlak – Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce a ochrona konsumenta

6. Aleksander Olejko – Sposoby występowania fałszywych informacji na rynku finansowym oraz formy ochrony przed nimi

7. Dodatek kwartalny

 

 

 

 

Nr 1/2019 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Przemysław Buzałek – Funkcjonowanie modelu sprzedażowego equity release w Polsce

3. Katarzyna Chojecka – Prawa strony postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji banku (resolution)

4. Jakub Milczarek – Środki pomocowe UE w finansowaniu gospodarstw rolnych – studium przypadku

5. Tomasz Saganowski – Badanie świadomości studentów Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie przestępstw karuzelowych w podatku od towarów i usług

6. Dodatek kwartalny

 

 

 

 

Nr 4/2018 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Piotr Liwoch – Rzecznik Finansowy – analiza działalności w zakresie alternatywnych metod rozstrzygania sporów

3. Katarzyna Nowak – Obsługa klienta detalicznego w procesie kredytowym

4. Ewelina Owczarek – Czynniki wpływające na rozliczenie krajowych transakcji w podatku od wartości dodanej w firmach świadczących usługi transportu drogowego towarów

5. Tomasz Jaszek – Pranie pieniędzy w świetle regulacji finansowych

6. Dodatek kwartalny

 

 

 

 

 

Nr 3/2018 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Damian Abramczyk – Społeczne, demograficzne, ekonomiczne i geograficzne uwarunkowania zarządzania budżetem domowym w Polsce

3. Wioleta Kałuża, Dagmara Brocka – Sources of Income among Polish Students from Silesian Region, their Attitude to Saving, Investing and risk

4. Natalia Ołówko – Edukacja w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego jako przejaw ochrony prac podatnika

5. Karol Przydatek – Ocena zmian w zakresie cen transferowych w Polsce i ich wpływ na obowiązki podatników

6. Dominika Wyderka, Tomasz Saganowski – Efektywność inwestycji na rynku kryptowalut i inwestycji na rynku giełdowym ujęcie porównawcze

7. Kamila Zelga – Sektor Fin-Tech – zagrożenie czy szansa dla banków?

8. Dodatek kwartalny

 

 

Nr 2/2018 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Mateusz Dadej – Systemy gwarantowania depozytów bankowych na świecie – analiza porównawcza

3. Izabela Joanna Kudlak – Społeczna odpowiedzialność biznesu banków w świadomości studentów lubelskich uczelni

4. Magdalena Lubaś – Znajomość praw i obowiązków – jako jedna z metod ochrony konsumenta na rynku usług bankowych

5. Bartosz Pawęta– Cykl koniunkturalny gospodarki Polski w latach 1996–2017

6. Magdalena Sobiesiak, Paweł Zagrodniczek – Nowe zagrożenia a metody ochrony usług finansowych w sektorze bankowości mobilnej na przykładzie studentów lubelskich uczelni

7. Joanna Urbanek – Działalność kompensacyjna Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce w latach 2012–2016

8. Dodatek kwartalny

 

 

 

Nr 1/2018 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Marta Paduszyńska – Challenges of Monetary Policy during Crisis in the United Kingdom

3. Paweł Przerywacz – Relacje umowne na płaszczyźnie konsument – bank na przykładzie 5 banków działających w Polsce

4. Liudmyla Rybalchenko – The Influence of Insurance Market on the Economic Development of Ukraine

5. Daria Rybińska – Instytucja budżetu obywatelskiego jako narzędzia rozwoju samorządu lokalnego

6. Adam Rzetecki – Współpraca międzynarodowa w przeciwdziałaniu unikania opodatkowania

7. Weronika Seta, Karolina Wrońska, Szymon Cegiełko – Reklama bankowa jako narzędzie aktywności promocyjnej instytucji finansowych

8. Dodatek kwartalny

 

 

 

Nr 4/2017 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Izabela Kropacz – Stabilność systemu finansowego i bezpieczeństwo polskiego systemu gwarantowania depozytów

3. Anna Piechota, Daria Marczewska – Świadomość ubezpieczeniowa studentów w zakresie ubezpieczenia kredytu

4. Anna Franielczyk – Podatkowe preferencje prorodzinne i świadczenia rodzinne w Republice Federalnej Niemiec

5. Magdalena Jarczok-Guzy – Ustalanie momentu powstania przychodu od zaliczki jako narzędzie strategii podatkowej przedsiębiorstw

6. Karolina Lewandowska – Zjawisko prania brudnych pieniędzy

7. Dodatek kwartalny

 

 

 

 

Nr 3/2017 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Krzysztof Borowski – Apoteoza chciwości na rynkach finansowych w wybranych filmach fabularnych

3. Tomasz Famulski – Economic Efficiency in Economic Analysis of Law

4. Anna Magdalena Korzeniowska – Wiedza studentów na temat produktów finansowych i źródła jej pochodzenia

5. Piotr Liwoch – Gdy zabraknie szwajcarskiej precyzji ‒ o problemie kredytobiorców zaciągających kredyty we frankach szwajcarskich w aspekcie prawno-ekonomicznym

6. Sophia Lobozynska – The Problems of Consumerʼs Protection in the Financial Market in Ukraine: Empirical Research

7. Mateusz Muszyński – Podatek bankowy a efektywność działalności operacyjnej banków komercyjnych w Polsce

8. Agnieszka Wiśniewska – Wybrane problemy zarządzania finansami gospodarstw domowych w krajach europejskich

9. Krystian Piotr Wodniak – Prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na rynku terminowym w Polsce i na świecie

10. Anna Wojtasińska – Szanse i zagrożenia inwestycji na wybranych segmentach rynku finansowego

11. Dodatek kwartalny

 

Nr 2/2017 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Karolina Chamska, Grzegorz Ściński – Obowiązki informacyjne na głównym parkiecie GPW oraz na rynku NewConnect – analiza porównawcza

3. Łukasz Dopierała – Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE

4. Irmina Florek – Ochrona i prawa klientów kanału bancassurance w kontekście ubezpieczeń na życie

5. Paweł Nowak – Nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej klientów detalicznych

6. Monika Szewczyk – Ethical aspects of communication with clients in phone banking

7. Jacek Śliwa, Izabela Sadowska – Naruszenie praw konsumenta w reklamie usług finansowych

8. Kamila Trzeciak – Ochrona praw konsumenta w kontekście realizacji tzw. planów sprzedaży w banku komercyjnym

9. Anna Warchlewska – Niepełnosprawność a zagrożenie wykluczeniem finansowym

 

Nr 1/2017 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Katarzyna Białas – Rola dynamicznych wskaźników płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

3. Tomasz Famulski – Selected Legal Aspects of Transaction Costs

4. Myroslava Khutorna – Transformation of the Banking Sector of Ukraine: Reasons and Consequences

5. Mateusz Tomal – Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości

6. Dodatek kwartalny

 

 

 

 

 

Nr 4/2016 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Anna Mlostoń-Olszewska – Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług instytucji pożyczkowych w świetle nowych regulacji prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (DzU 2015, poz. 1357)

3. Małgorzata Strzelczyk – Zadania instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce

4. Magdalena Suska – Nadzór nad opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5. Karolina Wróblewska – System dochodzenia roszczeń przez konsumenta

6. Dodatek kwartalny

 

 

 

Nr 3/2016 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Piotr Giruć – Basics on Commodities Risk Management for Grains Trading

3. Lena Grzesiak – Dylematy terminologiczne wokół pojęcia nadużycia w przed-siębiorstwach

4. Katarzyna Kuta, Krzysztof Rudnicki – Wpływ implementacji podatku bankowe-go na banki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

5. Piotr Mijał – Odpowiedzialność prospektowa firmy inwestycyjnej z tytułu obowiązkowego pośrednictwa na rynku kapitałowym wobec nabywców papierów wartościowych w Polsce i Niemczech w świetle ustaw szczegółowych oraz ogólnej odpowiedzialności cywilnoprawnej

6. Tomasz Miziołek – Ochrona interesów uczestników funduszy inwestycyjnych w kontekście zjawiska ukrytego indeksowania

7. Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak – Etyczny doradca, czyli jaki?

8. Dodatek kwartalny

 

 

Wydanie specjalne 1/2016 Pobierz całą publikację

Raport z badania 2016

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce w oczach przedsiębiorców i pracowników samorządów

 

Niniejszy raport prezentuje wyniki projektu realizowanego w ramach projektu badawczego nr UMO-2013/09/B/HS4/, pt. Efektywność Specjalnych Stref Ekonomicznych, przez zespół Katedry Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierownictwem dr hab. Radosława Pastusiaka, prof. nadzw. UŁ. w składzie: dr Magdalena Jasiniak, mgr Jakub Keller, mgr Bartłomiej Krzeczewski.

 

Celem niniejszego raportu jest pogłębiona charakterystyka SSE funkcjonujących w Polsce z wykorzystaniem danych ankietowych. Udostępniono również wyniki danych ankietowych, aby umożliwić innym zespołom badawczym zapoznanie się z materiałem źródłowym. W ten sposób otwieramy możliwości badawcze dla wielu naukowców z Polski w tym zakresie.

 

 

 

Nr 2/2016 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Karolina Fijołek – Innowacyjne kanały dystrybucji usług bankowych z perspektywy klienta

3. Marta Paduszyńska, Szymon Zbyszewski – Istota i znaczenie odwróconej hipoteki w obliczu starzenia się społeczeństwa polskiego

4. Ewelina Piguła – Bankowy Arbitraż Konsumencki jako instytucja ochrony konsumenta na rynku usług bankowych

5. Eleonora Ratowska-Dziobiak – Świadomość ubezpieczeniowa konsumentów w Polsce

6. Sylwia Wierzbicka – Pozytywny wizerunek i dobra reputacja sposobem na zmniejszenie ryzyka w bankowości

7. Katarzyna Włodarczyk – Zachowania młodych gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych

8. Dodatek kwartalny

 

 

 

Nr 1/2016 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Alicja Benachir - Świadomość produktów bankowych w wybranych grupach społecznych

3. Adrian Bogusławski – Pozasądowe rozwiązywanie sporów z podmiotem rynku finansowego jako element ochrony konsumenta

4. Piotr Chmielewski – Znacznie definicji biedy w wyznaczaniu granicy ubóstwa

5. Krzysztof Ćwieląg, Marta Maciejasz-Świątkiewicz – Ochrona niezamożnych konsumentów na rynku usług finansowych

6. Justyna Kłobukowska – Pozycja i ochrona seniorów na rynku bankowości deta-licznej w perspektywie zrównoważonych finansów

7. Sophia Lobozynska – Protection of the Rights of Individual Depositors in Ukrainian Banking Market

8. Marta Musiał – Znaczenie wiedzy finansowej w procesie zarządzania finansami osobistymi

9. Krzysztof Świeszczak, Marika Świeszczak – Rzeczywistość postkryzysowa a działania banków i zachowania ich pracowników z punktu widzenia etyki

10. Krzysztof Waliszewski – Rola doradcy finansowego w zapewnieniu skutecznej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych

11. Beata Wierzbicka, Maria Lechicka-Kostuch – Ochrona interesu klienta jako wartość dodana zarządzania bankiem, zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu

12. Dodatek kwartalny

 

Nr 4/2015 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Tomasz Florczak – Funkcjonowanie systemów gwarancji depozytowych na przykładzie Polski i Czech

3. Liběna Kantnerová – Financial Literacy in the Czech Republic

4. Daria Królak – Wpływ amortyzacji podatkowej oraz bilansowej środków trwałych na wynik finansowy jednostki na przykładzie firmy XYZ

5. Julia Sikora – Ubezpieczenia dzieł sztuki – wybrane aspekty

6. Ewa Wachowska – Zasady rozliczania podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów

7. Besarta Zeneli, Żaneta Bara – Evolution of Banking System in Albania

8. Dodatek kwartalny

 

 

 

Nr 3/2015 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Marta Aleksandra Bednarska – Jaką formę opodatkowania dochodu wybrać dla działalności budowlanej?

3. Rafał Bernat – Outsourcing usług informatycznych – aspekty podatkowe

4. Paulina Gawron – Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

5. Magdalena Główka – Konsolidacja sprawozdań finansowych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości

6. Katarzyna Kuta, Krzysztof Rudnicki – Funkcjonowanie gospodarki otwartej – Model Mundella-Fleminga

7. Tomasz Lechowicz – Emisja listów zastawnych na przykładzie rynku polskiego i brytyjskiego

8. Rafał Olczak – Elastyczność Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

9. Ewelina Piguła, Marta Paduszyńska – Factoring as a Special Means of Financing SMEs’ Activities – The Case of Enterprises in The Lodz Area

10. Weronika Zielińska – Ryzyko AML i jego znaczenie w działalności banków

11. Dodatek kwartalny

 

Nr 2/2015 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Marta Kozłowska – Podatek od nieruchomości jako źródło dochodów własnych gminy na przykładzie gmin: Zapolice, Zduńska Wola, Margolin

3. Katarzyna Krajewska, Marlena Kudelska – Bedingungen der Insolvenz von Unternehmen in Polen in der Jahren 2003–2013

4. Tomasz Lechowicz – Polityka banku centralnego Wielkiej Brytanii wyrażona w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego

5. Sylwia Rygielska, Ewa Wolska – Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania inwestycji

6. Anna Wasiak, Paulina Szeląg – Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007–2011

7. Dodatek kwartalny

 

 

 

 Nr 1/2015 Pobierz całą publikację 

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Żaneta Bara, Besarta Zeneli – Rozwój branży leasingowej w Polsce w latach 2009–2013

3. Justyna Lewandowska, Beata Jakubczyk – Altmanʼs Model as an Instrument for the Evaluation of the Financial Situation of the Alma Market S.A

4. Jarosław Olesiak – Ustanie mandatu członka zarządu a odpowiedzialność podatkowa osób trzecich. Glosa do Wyroku NSA
z dnia 25 marca 2013 r.,I FSK 521/12

5. Mateusz Staszczyk – Nieuprawnione transakcje bankowe jako przejaw cyberprzestępczości

6. Anna Szadkowska – Ulgi uznaniowe w latach 1946–1997

7. Anna Wrycol – The Impact of Dividends’ Policy on the Cost of Equity of Enea S.A.

8. Wojciech Zdradzisz – Zakup obligacji banków spółdzielczych poprzez Indywidualne Konto Emerytalne jako forma zabezpieczenia emerytalnego

9. Dodatek kwartalny

 

Nr 4/2014 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Wojciech Bozek – Opłata za egzamin wstępny na aplikacje adwokacka oraz za egzamin adwokacki jako zródło dochodu budżetu państwa

3. Marta Durczynska – Szacowanie podstawy opodatkowania w świetle przepisów ordynacji podatkowej

4. Paweł Felis – Możliwości oddziaływania władz samorzadowych
na wydajnośc wybranych kategorii źródeł dochodów własnych na przykładzie gmin w Polsce

5. Beata Jakubczyk, Justyna Lewandowska – Fast Loans – Method of Raising Liqyudity or Reason Rising Debt

6. Beata Jakubczyk, Justyna Lewandowska – Teorie struktury kapitału w literaturze światowej

7. Magdalena Jarczok-Guzy – Zmiany stawek podatku od towarów
i usług a realizacja funkcji fiskalnej

8. Zoryna Juryniec – Zabezpieczenie inwestycyjne innowacyjnej działalności przedsiebiorstw Ukrainy

9. Anna Madra – Profil klienta korzystajacego z usług instytucji parabankowych

10. Jarosław Olesiak, Łukasz Pajor – Reguły sukcesji podatkowoprawnej a skutki ochronne interpretacji indywidualnych

11. Joanna Stawska, Lena Grzesiak – Challenges for Policy mix in the Context of the Financial Crisis. The Case of Poland

12. Dodatek kwartalny

13. Nowości wydawnicze

 

Nr 3/2014 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Rafał Bernat – Obciążenie strony kosztami postępowania przed organami podatkowymi

3. Kamil Borowski – Zarządzanie długiem publicznym jako ważny instrument polityki państwa

4. Daria Królak – Wpływ podatku od spadków i darowizn na kształtowanie się dochodów własnych gminy
na przykładzie wybranych gmin

5. Sandra Saúde, Carlos Borralho, Isidro Féria, Sandra Lopes – The Impact of a Higher Education Institution on Socioeconomic Development – The Study Case of the Polytechnic Institute of Beja, Portugal

6. Adrian Wójtowicz – Próba oceny strategii ekspansji poprzez przejęcie na przykładzie transakcji Bosch–Siemens i Zelmer

7. Jacek Zawirski – Polityka pieniężna a stabilność rynków finansowych (na przykładzie polityki systemu rezerwy federalnej)

8. Anna Monika Ziętera – A SWOT Analysis of New Investments in Brown Coal Deposits in Poland

9. Dodatek kwartalny

10. Nowości wydawnicze

 

Nr 2/2014 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Joanna Gwarda-Żurańska – Formy zabezpieczenia finansowego opieki długoterminowej w Polsce w latach 2009–2012

3. Sylwia Goska – Nowoczesne kanały dystrybucji produktów bankowych – porównanie ofert wybranych banków

4. Milena Karwowska – Czynniki wpływające na atrakcyjność kredytu hipotecznego – analiza empiryczna

5. Dodatek kwartalny

6. Nowości wydawnicze

 

 

 

 

 

Nr 1/2014 Pobierz całą publikację

Spis Treści:

1. Od Redakcji

2. Maciej Górski - Zastosowanie teorii log-periodyczności
w prognozowaniu krachów giełdowych

3. Kinga Jurek-Wasilewska - Efektywność inwestowania w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce w latach 2001-2010

4. Wioletta Barbara Pierzchalska - Analiza finansowa oraz modele przewidywania upadłości jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

5. Adam Budzikowski - Ochrona prawna podatnika podlegającego kontroli podatkowej w świetle przepisów prawa francuskiego

6. Mikołaj Duda - Dług publiczny i praktyczne problemy realizacji procedur ostrożnościowych

7. Magdalena Szczepańska - Charakter prawny kontroli podatkowej
w ujęciu funkcjonalnym

8. Dodatek kwartalny

9. Nowości wydawnicze