Zasady etyczne w czasopiśmie FINANSE I PRAWO FINANSOWE
(JOURNAL OF FINANCE AND FINANCIAL LAW)

 

Redakcja czasopisma FINANSE I PRAWO FINANSOWE (JOURNAL OF FINANCE AND FINANCIAL LAW) stosuje zasady etyki zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics). 


I. Prawa i obowiązki Redakcji

1. Dostarczenie wskazówek dla autorów w zakresie przygotowania i przesłania artykułów
(Wymogi redakcyjne, Szablon artykułu).

2. Traktowanie wszystkich autorów w sposób uczciwy, uprzejmy, obiektywny, sprawiedliwy i przejrzysty.

3. Przestrzeganie procedury zapobiegającej zjawiskom ghostwriting (dana osoba wniosła istotny wkład w powstanie artykułu i nie ujawniła swego udziału jako jeden z autorów lub też jej rola nie została pokazana w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorhsip (udział autora jest znikomy lub nie miał miejsca a pomimo tego jest autorem bądź współautorem publikacji). Każde przypadki takich nierzetelności będą ujawniane, łącznie z wszczęciem odpowiedniej procedury, w tym powiadomieniu odpowiednich podmiotów.

4. Ochrona poufności artykułu. Redakcja nie ujawnia żadnych informacji o pracach składanych do publikacji osobom lub podmiotom innym niż autorzy, recenzenci, redaktorzy lub przedstawiciele wydawcy, którym informacje te są udostępniane wyłącznie w związku z procedurą wydawniczą.

5. Ocena nadesłanych artykułów odbywa się zgodnie z kryteriami merytorycznymi i zasadami etycznymi. Na ocenę nie mają wpływu czynniki osobiste, takie jak płeć, wyznanie, rasa, pochodzenie, obywatelstwo czy też przekonania polityczne autorów.

6. Ustanowienie i stosowanie systemu skutecznej i szybkiej recenzji dokonywanej przez niezależnych ekspertów, wybieranych na podstawie zgodności treści artykułu z ich kompetencjami, wiedzą i zainteresowaniami badawczymi.

7. Ustanowienie procedury recenzji zapewniającej jej terminowości, anonimowości i poufności (double - blind review). (Oświadczenie recenzenta).

8. Podejmowanie decyzji redakcyjnych w rozsądnym terminie i przekazywanie ich w jasny sposób autorowi.

9. Przeciwdziałanie znaczącym opóźnieniom procedury recenzyjnej i/lub wydawniczej.

10. Ustanowienie procedury odwołania od decyzji recenzentów i redakcji czasopisma.

11. Artykuły, które nie zostały opublikowane, nie mogą być wykorzystywane przez członków redakcji, w całości lub w części, bez pisemnej zgody autorów.


II. Prawa i obowiązki Autorów

1. Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie artykuły oryginalne i niezłożone w innym czasopiśmie lub wydawnictwie, przygotowane zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie.

2. Autorzy zobowiązani są cytować publikacje, które wykorzystali podczas tworzenia artykułu.

3. Rzetelność. Autorzy są odpowiedzialni za prezentowanie swoich badań w artykule w sposób rzetelny, uczciwy i bezpośredni, bez fabrykowania lub manipulowania danymi, ukrywania istotnych faktów lub danych, a także źródła finansowania i autorstwa.

4. Oryginalność. Autorzy powinni dostarczyć tylko oryginalne artykuły, które nie są zgłoszone do recenzji lub opublikowane w innym czasopiśmie lub publikacji książkowej.
Autor zgłaszający artykuł jest zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie osoby wymienione jako współautorzy zaakceptowały ostateczną wersję tekstu (Deklaracja autorska).

5. Poufność. Relacje autor-redaktor opierają się na poufności. Autorzy powinni zachować poufność komunikacji z redakcją czasopisma. Autorzy, zwłaszcza w przypadku artykułów wieloautorskich, powinni wskazać kanał komunikacji (adres mailowy) poprzez który odbywać się będzie komunikacja podczas procedury recenzyjnej i publikacyjnej.

6. Wykrycie przez autora zasadniczych błędów lub pomyłek wpływających na interpretację i wnioski w opublikowanych artykułach wymaga niezwłocznego powiadomienia redakcji, która w takiej sytuacji podejmie w porozumieniu z autorem stosowne kroki w celu zamieszczenia sprostowania bądź wycofania artykułu.


III. Prawa i obowiązki recenzentów

1. Terminowe dostarczenie pisemnej, bezstronnej, merytorycznej recenzji zawierającej informacje o wartości naukowej artykułu wraz z uzasadnieniem końcowej oceny.

2. Ocena rzetelności, oryginalności i jasności artykułu oraz jego doniosłości naukowej i możliwości zainteresowania czytelników czasopisma.

3. Unikanie osobistych komentarzy lub krytyki.

4. Utrzymanie poufności procesu recenzji: nieujawnianie i nieomawianie ze osobami trzecimi informacji dotyczących recenzowanego artykułu i jego treści.

5. Ocena czy artykuł przytacza wszystkie publikacje istotne z punktu widzenia jego treści, na które autor powinien był się powołać, ale tego nie uczynił, a także przekazanie redakcji informacji o nieuprawnionych zapożyczeniach i/lub o podejrzeniu plagiatu.

6. Natychmiastowe powiadomienie redaktora o niemożności sporządzenia recenzji w wyznaczonym terminie i podanie nazwisk potencjalnych innych recenzentów.

7. Poinformowanie redaktora o potencjalnym osobistym lub finansowym konflikcie interesów i rezygnacja z wykonania recenzji, jeśli istnieje możliwość wystąpienia konfliktu.

8. Ocena wartości naukowej, oryginalności i zakresu artykułu; wskazanie obszarów wymagających poprawy; rekomendowanie akceptacji, poprawienia lub odrzucenia artykułu wg przyjętej w redakcji skali oceny.

9. Powstrzymanie się od bezpośredniego kontaktu z autorem.